Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bl-kunststofbouwproducten.nl

Artikel 1.Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte
en overeenkomst tussen B&L Kozijnen, hierna te noemen:
“Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door
Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de
medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op
enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere
bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg
plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze
algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van
toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen
van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in
de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of
aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden
indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader
van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en
verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt
van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is
Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
Gebruiker anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging
overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de
levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te
voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de
uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet
eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan
Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor
een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen
of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang
of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing
van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt
gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of
kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor
kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of
verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf
doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij
aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een
aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te
geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker
bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor
de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering
gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de
gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker
op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te
zeggen.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot
wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en /
of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de
in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de
deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker
gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade
(daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor
direct of indirect ontstaan.
11. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde
prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende
omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook
wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de
overeenkomst;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker
toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende
verplichting ingevolge de wet;
- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd
is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden
indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen
drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het
ALGEMENE VOORWAARDEN B&L KOZIJNEN
oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is
dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal
plaatsvinden.
Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de
overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te
ontbinden, indien:
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de
verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer
van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
Gebruiker kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de
kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker
de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot
opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei
wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij,
uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker,
zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het
tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe te rekenen, worden de
kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht.
Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter
zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden
deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te
voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of
faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet
binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op
te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding
of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de
Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk
annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten
daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde
arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
Artikel 5 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg
van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan,
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien
de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten
nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode
langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden
deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.
Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta
waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker
aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een
factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De
Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van
consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere
gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand,
tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te
laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de
toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op.
6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis
van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk
gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport
Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft
gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk
gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele
gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
ALGEMENE VOORWAARDEN B&L KOZIJNEN
Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde
incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde
zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle
verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en)
deugdelijk is nagekomen.
2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en
mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is
niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken
te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van
hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker
veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen
gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan
onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van
deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te
geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker
gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de
Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of
wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker
en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die
zaken terug te nemen.
Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames
1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke
eisen en normen die daaraan op het moment van levering
redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal
gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie
is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen
Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te
verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en
of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden
stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren
werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode
van 8 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders
voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door
Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde
werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de
producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt
vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor
herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en
voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is
ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum,
onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door
derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de
Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht
danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken
werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of
indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op
garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen,
daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch
niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,
onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden
gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn
uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit
en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande
zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee
maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld.
De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het
gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.
De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht
te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn
betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook
gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken,
tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de
Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige
omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is
gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke
termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van
het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen
of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding
daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de
Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te
retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen,
tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de
kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten,
aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening
van de Wederpartij.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de
Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van
de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de
zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie
van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor
zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,
voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van
consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is
toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
ALGEMENE VOORWAARDEN B&L KOZIJNEN
6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan
is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal
de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt
tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 10 Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker
en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst
betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en
verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden
rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst
zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door
verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige
non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
Artikel 11 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de
Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de
Wederpartij worden gebracht.
Artikel 12 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker
toerekenbaar is.
2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat
van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in
gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden
daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Wederpartij.
Artikel 13 Intellectuele eigendom
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem
toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en
regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een
overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke
informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis
geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of
indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats
heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot
het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.
Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Alkmaar.